Spotkanie 26 listopada

Sprawy organizacyjne No Comments

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?.

Data: 26 listopada (środa), help godz. 18:00 ? 19:00
Miejsce: sala 4.13 CIN

Naszym gościem będzie doktor habilitowany Marcin Walasik, viagra 60mg adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Nasz gość wygłosi wykład pt. : ?Analogia w prawie procesowym cywilnym”. Po wystąpieniu odbędzie się dyskusja dotycząca powyższego zagadnienia.

26.11.2014 – Walne Zebranie „Usus Iuris”

Sprawy organizacyjne No Comments

Drodzy Cywiliści, about it

Na podstawie § 14 Statutu KNPC „Usus Iuris”, information pills niniejszym zwołuję Walne Zebranie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris” na dzień: 26 listopada (środa) o godz. 18:00 w sali 4.13 Collegium Iuridicum Novum.

Poniżej proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Sekretarza „Usus Iuris”
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku akademickim 2013/2014;
5. Prezentacja kandydatów na członków Zarządu w roku akademickim 2014/2015;
6. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu w roku akademickim 2014/2015;
7. Omówienie i dyskusja dotycząca działalności „Usus Iuris” w roku akademickim 2014/2015.
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad.

Do zobaczenia na Walnym Zebraniu!

Mateusz Kotowicz
Prezes KNPC „Usus Iuris”

Adam Mickiewicz University Law Review

Sprawy organizacyjne No Comments

The Editorial Board of the Adam Mickiewicz University Law Review calls to submit papers in the area of law. Papers written in one of 4 languages: Polish, this English, German or French, should be sent until January 15, 2015 to the e-mail address: ppuam@amu.edu.pl. The volume of articles submitted should not exceed 1 publishing sheet. The paper must be accompanied by a summary in two languages, English and Polish, with a lenght of 600 to 1000 characters, title, and keywords in English and list of abbreviations. Submitted paper should also be accompanied by the opinion of an independent scientist, who is not a member of the Scientific Board of the Review of the Adam Mickiewicz University Law Review and brief information about the author. We invite you to read the information for authors published at the www.ppuam.amu.edu.pl.

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Sprawy organizacyjne No Comments

Redakcja Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza do zgłaszania artykułów z zakresu nauk prawnych. Prace napisane w jednym z 4 języków: polskim, visit this angielskim, niemieckim albo francuskim, należy przesłać do 15 stycznia 2014 roku na adres ppuam@amu.edu.pl. Objętość nadsyłanych artykułów nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w dwóch wersjach językowych, angielskim oraz polskim, o objętości od 600 do 1000 znaków, tytuł  i słowa kluczowe w języku angielskim oraz wykaz skrótów. Do zgłaszanej pracy należy również dołączyć opinię samodzielnego pracownika nauki, niebędącego Członkiem Rady Naukowej Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz krótką informację o autorze. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla autorów opublikowanymi na stronie www.ppuam.amu.edu.pl.

Powered by WordPress | Theme by N.Design Studio Entries RSS Comments RSS