Spotkanie 23 listopada

Informujemy, treatment że kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?, page odbędzie się 23 listopada o godzinie 19 w sali 0.1

Naszym gościem będzie adw. dr Mariusz Zelek, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, który wygłosi wykład pt. „Wybrane aspekty odpowiedzialności deliktowej w prawie cywilnym”.

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja „Kierunki rozwoju prawa cywilnego w Polsce i Unii Europejskiej”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału zarówno czynnego, thumb jak i biernego w konferencji „Kierunki rozwoju prawa cywilnego w Polsce i Unii Europejskiej”, która odbędzie się dnia 1 września 2015 roku.

Data: 1 września (wtorek), godz. 16:00 ? 18:30
Miejsce: sala 1.4 Collegium Iuridicum Novum
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o przesłanie abstraktu proponowanego wystąpienia do dnia 30 sierpnia 2015 roku na adres mailowy: usus@amu.edu.pl. W mailu zgłoszeniowym prosimy podać imię i nazwisko.
W konferencji uczestniczyć mogą studenci i doktoranci. Abstrakty będą oceniane pod względem ciekawości, oryginalności tematu i sposobu jego ujęcia.
Wskazówki techniczne dotyczące redagowania abstraktów:
? czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm
? format doc, docx, pdf
? maksymalna długość: strona A4

Program konferencji „Kierunki rozwoju prawa cywilnego w Polsce i Unii Europejskiej”

15:55 ? 16:00
Otwarcie konferencji

16.00 ? 16.15 – mgr Marta Karpińska
Ochrona poszkodowanych w ubezpieczeniach obowiązkowych w Polsce w latach 2005-2015

16.15 ? 16.30 – Maciej Pająk
Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz rozporządzeń PE i Rady (UE)

16.30 ? 16.45 – Justyna Świerczek
Prawo patentowe – jak prawo próbuje nadążyć za postępem

16.45 ? 17.00 – mgr Arkadiusz Czekaj
Technika legislacyjna dotycząca klauzul generalnych w prawie cywilnym w Polsce i w Unii Europejskiej

17.00 ? 17.15 – mgr Anna Hnatów
Opodatkowanie umowy depozytu nieprawidłowego w podatku od czynności cywilnoprawnych

17.15 ? 17.30 – Monika Boniecka
Rozumienie pojęcia ?Dobro dziecka? w prawie rodzinnym Unii Europejskiej ? aspekty formalnoprawne i materialnoprawne

17.30 ? 17.45 ? Dominik Wysocki
Stereotypy płciowe w orzecznictwie sądów rodzinnych

17.45 ? 18.00 ? mgr Remigiusz Chęciński
Konstytucyjne zakorzenienie zasad współżycia społecznego

18.00 ? 18.15 ? Paweł Musiałkiewicz
Rozwój klauzul kolizyjnych jako efekt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

18.15 ? 18.30 ? Julia Chęcińska
Zasady rynku transferowego w piłce nożnej

18.30 – 18.45 – mgr Marcin Czerwiński
Cywilnoprawna charatkerystyka umowy o wspólne przedsięwzięcie

18:45 ? 18:50
Podsumowanie konferencji

Warsztaty pisania pism z zakresu zamówień publicznych

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Usus Iuris” serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na:

Warsztaty pisania pism z zakresu zamówień publicznych – sporządzanie odwołania, cheap

które poprowadzi doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego a zarazem opiekun naszego Koła, mgr Marcin Czerwiński, a które odbędą się

w dniu 27 maja 2015 roku (środa) w godz. 18:00-19:15 w sali 4.9 Collegium Iuridicum Novum.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:

  • jak sporządzić odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
  • jakie są przesłanki skuteczności wniesienia odwołania
  • jakie są elementy konieczne odwołania
  • jak wygląda tryb wnoszenia odwołania
  • jakie są terminy wnoszenia odwołania
  • jakie są najczęstsze błędy we wnoszonych odwołaniach

Po części wprowadzającej uczestnicy będą sporządzać odwołanie od nieprawidłowej czynności zamawiającego w postępowaniu zamówieniowym na podstawie zaprezentowanego zadania.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające udział w warsztatach.

Zapraszamy!

Spotkanie 9 kwietnia

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?.

Data: 9 kwietnia (czwartek), view godz. 17:00 ? 18:00
Miejsce: sala 4.15 CIN

Naszym gościem będzie mgr Tomasz Henclewski – adwokat, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Tematem  spotkania będzie postępowanie zabezpieczające wywołane nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów tego postępowania.. Po wystąpieniu odbędzie się dyskusja dotycząca powyższego zagadnienia.

Konferencja „Pełnomocnik w postępowaniu”

courtroom

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału zarówno czynnego, there jak i biernego w uczelnianej konferencji „Pełnomocnik w postępowaniu”, która odbędzie się dnia 12 marca 2015 roku.

Data: 12 marca (czwartek), godz. 18:00 ? 20:30
Miejsce: sala Eta Collegium Iuridicum Novum
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o przesłanie abstraktu proponowanego wystąpienia do dnia 4 marca 2015 roku na adres mailowy: usus@amu.edu.pl. W mailu zgłoszeniowym prosimy podać imię i nazwisko.

W konferencji uczestniczyć mogą studenci i doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Abstrakty będą oceniane pod względem ciekawości, oryginalności tematu i sposobu jego ujęcia.

Wskazówki techniczne dotyczące redagowania abstraktów:
– czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm
– format doc, docx, pdf
– maksymalna długość: strona A4

 Program Konferencji

18:00 ? 18:20 Otwarcie Konferencji

18:20 ? 18:35 mgr Klaudyna Zagórska (UAM) Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez profesjonalnego pełnomocnika jako niezbędny warunek prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

18:35 ? 18:50 mgr Marta Karpińska (UAM) Granice wolności słowa i pisma przy wykonywaniu czynności zawodowych przez radcę prawnego

18:50 ? 19:05 Monika Boniecka (UAM) Obowiązkowa pomoc sądowa w postępowaniu cywilnym ? propozycja nowelizacji art. 87(1) Kodeksu Postępowania Cywilnego

19:05 ? 19:15 Przerwa

19:15 ? 19:30 Mateusz Kotowicz (UAM) Moc dowodowa dokumentów poświadczonych przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym (uwagi na tle art. 129 k.p.c.)

19:30 ? 19:45 mgr Marcin Czerwiński (UAM) Pełnomocnik konsorcjantów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

19:45 ? 20:00 mgr Oskar Skibiński (UAM) Pełnomocnik w postępowaniu elektronicznym

20:00 ? 20:10 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

Spotkanie 22 stycznia

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?.

Data: 22 stycznia (czwartek), thumb godz. 19:00 ? 20:00
Miejsce: sala 4.1 CIN

Naszym gościem będzie Mateusz Kotowicz, członek Koła, który przedstawi referat pt. : ?Odszkodowanie od linii lotniczej w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu”. Po wystąpieniu odbędzie się dyskusja dotycząca powyższego zagadnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zapoznanie się z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91).

Spotkanie 26 listopada

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?.

Data: 26 listopada (środa), help godz. 18:00 ? 19:00
Miejsce: sala 4.13 CIN

Naszym gościem będzie doktor habilitowany Marcin Walasik, viagra 60mg adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Nasz gość wygłosi wykład pt. : ?Analogia w prawie procesowym cywilnym”. Po wystąpieniu odbędzie się dyskusja dotycząca powyższego zagadnienia.

26.11.2014 – Walne Zebranie „Usus Iuris”

Drodzy Cywiliści, about it

Na podstawie § 14 Statutu KNPC „Usus Iuris”, information pills niniejszym zwołuję Walne Zebranie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris” na dzień: 26 listopada (środa) o godz. 18:00 w sali 4.13 Collegium Iuridicum Novum.

Poniżej proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Sekretarza „Usus Iuris”
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku akademickim 2013/2014;
5. Prezentacja kandydatów na członków Zarządu w roku akademickim 2014/2015;
6. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu w roku akademickim 2014/2015;
7. Omówienie i dyskusja dotycząca działalności „Usus Iuris” w roku akademickim 2014/2015.
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad.

Do zobaczenia na Walnym Zebraniu!

Mateusz Kotowicz
Prezes KNPC „Usus Iuris”

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Redakcja Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza do zgłaszania artykułów z zakresu nauk prawnych. Prace napisane w jednym z 4 języków: polskim, visit this angielskim, niemieckim albo francuskim, należy przesłać do 15 stycznia 2014 roku na adres ppuam@amu.edu.pl. Objętość nadsyłanych artykułów nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w dwóch wersjach językowych, angielskim oraz polskim, o objętości od 600 do 1000 znaków, tytuł  i słowa kluczowe w języku angielskim oraz wykaz skrótów. Do zgłaszanej pracy należy również dołączyć opinię samodzielnego pracownika nauki, niebędącego Członkiem Rady Naukowej Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz krótką informację o autorze. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla autorów opublikowanymi na stronie www.ppuam.amu.edu.pl.