Spotkanie 23 listopada

Sprawy organizacyjne No Comments

Informujemy, treatment że kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?, page odbędzie się 23 listopada o godzinie 19 w sali 0.1

Naszym gościem będzie adw. dr Mariusz Zelek, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, który wygłosi wykład pt. „Wybrane aspekty odpowiedzialności deliktowej w prawie cywilnym”.

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja „Kierunki rozwoju prawa cywilnego w Polsce i Unii Europejskiej”

Wydarzenia No Comments

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału zarówno czynnego, thumb jak i biernego w konferencji „Kierunki rozwoju prawa cywilnego w Polsce i Unii Europejskiej”, która odbędzie się dnia 1 września 2015 roku.

Data: 1 września (wtorek), godz. 16:00 ? 18:30
Miejsce: sala 1.4 Collegium Iuridicum Novum
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o przesłanie abstraktu proponowanego wystąpienia do dnia 30 sierpnia 2015 roku na adres mailowy: usus@amu.edu.pl. W mailu zgłoszeniowym prosimy podać imię i nazwisko.
W konferencji uczestniczyć mogą studenci i doktoranci. Abstrakty będą oceniane pod względem ciekawości, oryginalności tematu i sposobu jego ujęcia.
Wskazówki techniczne dotyczące redagowania abstraktów:
? czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm
? format doc, docx, pdf
? maksymalna długość: strona A4

Program konferencji „Kierunki rozwoju prawa cywilnego w Polsce i Unii Europejskiej”

15:55 ? 16:00
Otwarcie konferencji

16.00 ? 16.15 – mgr Marta Karpińska
Ochrona poszkodowanych w ubezpieczeniach obowiązkowych w Polsce w latach 2005-2015

16.15 ? 16.30 – Maciej Pająk
Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz rozporządzeń PE i Rady (UE)

16.30 ? 16.45 – Justyna Świerczek
Prawo patentowe – jak prawo próbuje nadążyć za postępem

16.45 ? 17.00 – mgr Arkadiusz Czekaj
Technika legislacyjna dotycząca klauzul generalnych w prawie cywilnym w Polsce i w Unii Europejskiej

17.00 ? 17.15 – mgr Anna Hnatów
Opodatkowanie umowy depozytu nieprawidłowego w podatku od czynności cywilnoprawnych

17.15 ? 17.30 – Monika Boniecka
Rozumienie pojęcia ?Dobro dziecka? w prawie rodzinnym Unii Europejskiej ? aspekty formalnoprawne i materialnoprawne

17.30 ? 17.45 ? Dominik Wysocki
Stereotypy płciowe w orzecznictwie sądów rodzinnych

17.45 ? 18.00 ? mgr Remigiusz Chęciński
Konstytucyjne zakorzenienie zasad współżycia społecznego

18.00 ? 18.15 ? Paweł Musiałkiewicz
Rozwój klauzul kolizyjnych jako efekt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

18.15 ? 18.30 ? Julia Chęcińska
Zasady rynku transferowego w piłce nożnej

18.30 – 18.45 – mgr Marcin Czerwiński
Cywilnoprawna charatkerystyka umowy o wspólne przedsięwzięcie

18:45 ? 18:50
Podsumowanie konferencji

Warsztaty pisania pism z zakresu zamówień publicznych

Wydarzenia No Comments

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Usus Iuris” serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na:

Warsztaty pisania pism z zakresu zamówień publicznych – sporządzanie odwołania, cheap

które poprowadzi doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego a zarazem opiekun naszego Koła, mgr Marcin Czerwiński, a które odbędą się

w dniu 27 maja 2015 roku (środa) w godz. 18:00-19:15 w sali 4.9 Collegium Iuridicum Novum.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:

  • jak sporządzić odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
  • jakie są przesłanki skuteczności wniesienia odwołania
  • jakie są elementy konieczne odwołania
  • jak wygląda tryb wnoszenia odwołania
  • jakie są terminy wnoszenia odwołania
  • jakie są najczęstsze błędy we wnoszonych odwołaniach

Po części wprowadzającej uczestnicy będą sporządzać odwołanie od nieprawidłowej czynności zamawiającego w postępowaniu zamówieniowym na podstawie zaprezentowanego zadania.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające udział w warsztatach.

Zapraszamy!

Spotkanie 9 kwietnia

Sprawy organizacyjne 1 Comment

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?.

Data: 9 kwietnia (czwartek), view godz. 17:00 ? 18:00
Miejsce: sala 4.15 CIN

Naszym gościem będzie mgr Tomasz Henclewski – adwokat, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Tematem  spotkania będzie postępowanie zabezpieczające wywołane nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów tego postępowania.. Po wystąpieniu odbędzie się dyskusja dotycząca powyższego zagadnienia.

Konferencja „Pełnomocnik w postępowaniu”

Wydarzenia No Comments

courtroom

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału zarówno czynnego, there jak i biernego w uczelnianej konferencji „Pełnomocnik w postępowaniu”, która odbędzie się dnia 12 marca 2015 roku.

Data: 12 marca (czwartek), godz. 18:00 ? 20:30
Miejsce: sala Eta Collegium Iuridicum Novum
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o przesłanie abstraktu proponowanego wystąpienia do dnia 4 marca 2015 roku na adres mailowy: usus@amu.edu.pl. W mailu zgłoszeniowym prosimy podać imię i nazwisko.

W konferencji uczestniczyć mogą studenci i doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Abstrakty będą oceniane pod względem ciekawości, oryginalności tematu i sposobu jego ujęcia.

Wskazówki techniczne dotyczące redagowania abstraktów:
– czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm
– format doc, docx, pdf
– maksymalna długość: strona A4

 Program Konferencji

18:00 ? 18:20 Otwarcie Konferencji

18:20 ? 18:35 mgr Klaudyna Zagórska (UAM) Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez profesjonalnego pełnomocnika jako niezbędny warunek prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

18:35 ? 18:50 mgr Marta Karpińska (UAM) Granice wolności słowa i pisma przy wykonywaniu czynności zawodowych przez radcę prawnego

18:50 ? 19:05 Monika Boniecka (UAM) Obowiązkowa pomoc sądowa w postępowaniu cywilnym ? propozycja nowelizacji art. 87(1) Kodeksu Postępowania Cywilnego

19:05 ? 19:15 Przerwa

19:15 ? 19:30 Mateusz Kotowicz (UAM) Moc dowodowa dokumentów poświadczonych przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym (uwagi na tle art. 129 k.p.c.)

19:30 ? 19:45 mgr Marcin Czerwiński (UAM) Pełnomocnik konsorcjantów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

19:45 ? 20:00 mgr Oskar Skibiński (UAM) Pełnomocnik w postępowaniu elektronicznym

20:00 ? 20:10 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

Spotkanie 22 stycznia

Sprawy organizacyjne No Comments

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?.

Data: 22 stycznia (czwartek), thumb godz. 19:00 ? 20:00
Miejsce: sala 4.1 CIN

Naszym gościem będzie Mateusz Kotowicz, członek Koła, który przedstawi referat pt. : ?Odszkodowanie od linii lotniczej w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu”. Po wystąpieniu odbędzie się dyskusja dotycząca powyższego zagadnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zapoznanie się z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91).

Spotkanie 26 listopada

Sprawy organizacyjne No Comments

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?.

Data: 26 listopada (środa), help godz. 18:00 ? 19:00
Miejsce: sala 4.13 CIN

Naszym gościem będzie doktor habilitowany Marcin Walasik, viagra 60mg adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Nasz gość wygłosi wykład pt. : ?Analogia w prawie procesowym cywilnym”. Po wystąpieniu odbędzie się dyskusja dotycząca powyższego zagadnienia.

26.11.2014 – Walne Zebranie „Usus Iuris”

Sprawy organizacyjne No Comments

Drodzy Cywiliści, about it

Na podstawie § 14 Statutu KNPC „Usus Iuris”, information pills niniejszym zwołuję Walne Zebranie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris” na dzień: 26 listopada (środa) o godz. 18:00 w sali 4.13 Collegium Iuridicum Novum.

Poniżej proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Sekretarza „Usus Iuris”
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku akademickim 2013/2014;
5. Prezentacja kandydatów na członków Zarządu w roku akademickim 2014/2015;
6. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu w roku akademickim 2014/2015;
7. Omówienie i dyskusja dotycząca działalności „Usus Iuris” w roku akademickim 2014/2015.
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad.

Do zobaczenia na Walnym Zebraniu!

Mateusz Kotowicz
Prezes KNPC „Usus Iuris”

Adam Mickiewicz University Law Review

Sprawy organizacyjne No Comments

The Editorial Board of the Adam Mickiewicz University Law Review calls to submit papers in the area of law. Papers written in one of 4 languages: Polish, this English, German or French, should be sent until January 15, 2015 to the e-mail address: ppuam@amu.edu.pl. The volume of articles submitted should not exceed 1 publishing sheet. The paper must be accompanied by a summary in two languages, English and Polish, with a lenght of 600 to 1000 characters, title, and keywords in English and list of abbreviations. Submitted paper should also be accompanied by the opinion of an independent scientist, who is not a member of the Scientific Board of the Review of the Adam Mickiewicz University Law Review and brief information about the author. We invite you to read the information for authors published at the www.ppuam.amu.edu.pl.

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Sprawy organizacyjne No Comments

Redakcja Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza do zgłaszania artykułów z zakresu nauk prawnych. Prace napisane w jednym z 4 języków: polskim, visit this angielskim, niemieckim albo francuskim, należy przesłać do 15 stycznia 2014 roku na adres ppuam@amu.edu.pl. Objętość nadsyłanych artykułów nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w dwóch wersjach językowych, angielskim oraz polskim, o objętości od 600 do 1000 znaków, tytuł  i słowa kluczowe w języku angielskim oraz wykaz skrótów. Do zgłaszanej pracy należy również dołączyć opinię samodzielnego pracownika nauki, niebędącego Członkiem Rady Naukowej Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz krótką informację o autorze. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla autorów opublikowanymi na stronie www.ppuam.amu.edu.pl.

Powered by WordPress | Theme by N.Design Studio Entries RSS Comments RSS