Statut

Jednolity tekst Statutu z dnia 26 listopada 2014 roku.

Statut Koła Naukowego Prawa Cywilnego Usus Iuris

 


Przepisy ogólne
 
§ 1

Koło Naukowe Prawa Cywilnego Usus Iuris, pharm zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką i działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164. poz. 1365 ze zm.), Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Siedzibą Koła jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2. Koło działa przy Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

§ 3

Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej współpracy członków.

§ 4

Koło jest organizacją niezarobkową. Źródła jej finansowania określają przepisy Statutu.

§ 5

Koło może współpracować z innymi uczelnianymi organizacjami studenckimi, zarówno na terenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak i innych szkół wyższych w kraju i za granicą, a także z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi.

§ 6

1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Koła sprawuje opiekun naukowy.
2. Opiekuna naukowego powołuje i odwołuje Zarząd Koła.
3. Dopuszczalne jest powołanie więcej niż jednego opiekuna Koła.

§ 7

Źródłem finansowania Koła są środki materialne przeznaczone dla uczelnianych organizacji studenckich i stowarzyszeń.

Cele Koła

§ 8

Celem Koła jest:
a) rozwijanie praktycznych umiejętności studentów w zakresie prawa cywilnego,
b) pogłębianie wiedzy teoretycznej związanej z nauką prawa,
c) poszerzanie horyzontów myślowych,
d) obserwacje i dyskusje na temat zmian i harmonizacji prawa cywilnego,
e) integracja środowiska akademickiego.

§ 9

Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w rozprawach sądowych;
b) organizowanie spotkań z praktykami i teoretykami prawa;
c) organizowanie prelekcji, dyskusji, konferencji oraz warsztatów;
d) nawiązywanie kontaktów z innymi kołami oraz organizacjami naukowymi.

Władze Koła

§ 10

Władzami Koła są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd.

§ 11

Kadencja Zarządu trwa rok, a jego wyboru dokonuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

§ 12

Uchwały wszystkich władz Koła zapadają zwykłą większością głosów, chyba że szczegółowe postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 13

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie stali Koła.

§ 14

Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd Koła. Termin obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 15

Zarząd Koła zwołuje Walne Zebranie na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Koła.

§ 16

Walne Zebranie podejmuje uchwały, w braku sprzeciwu, w głosowaniu jawnym. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez jednego z uczestników Walnego Zebrania, głosowanie jest tajne.

§ 17

Walne Zebranie:
a) określa główne kierunki działania i rozwoju Koła,
b) uchwala zmiany w Statucie Koła,
c) wybiera i odwołuje Zarząd Koła,
d) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Koła,
e) rozpatruje sprawy wnoszone pod obrady przez członków Koła.

§ 18

Zarząd Koła jest powołany do kierowania całą działalnością Koła oraz do reprezentowania Koła na zewnątrz.

§ 19

1. Zarząd Koła składa się z od 3 do 5 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Członków Zarządu.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, Zarząd może zaproponować Walnemu Zebraniu kandydatów na członka lub członków Zarządu. Jeśli jednak liczba członków Zarządu wyniosłaby mniej niż trzech, Zarząd proponuje Walnemu Zebraniu kandydata na członka lub członków Zarządu.

 

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu Koła zwołuje Prezes.
2. Uchwały Zarządu są podejmowanie w głosowaniu jawnym. Przy równości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 21

Zarząd Koła:
a) realizuje cele Koła,
b) wykonuje uchwały Walnego Zebrania oraz składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu pod koniec kadencji,
c) utrzymuje kontakty z władzami Uczelni i opiekunem naukowym,
d) reprezentuje Koła na zewnątrz,
e) wyznacza członków do reprezentowania Koła na zewnątrz,
f) zwołuje Walne Zebrania,
g) przyjmuje członków,
h) dysponuje funduszami Koła,
i) przedstawia opiekunowi sprawozdania i rozliczenia z otrzymanych środków co najmniej raz w roku.

§ 22

Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła, a Zarząd Koła uzgadnia z nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plan działalności.

Członkowie

§ 23

Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

§ 24

Do koła należeć mogą członkowie stali i członkowie wspierający.

§ 25

Założyciele Koła stają się jego członkami stałymi z dniem rejestracji Koła.

§ 26

1. Członkiem wspierającym Koła staje się osoba wymieniona w § 23 po złożeniu deklaracji członkowskiej do rąk własnych członka Zarządu.
2. Członek wspierający Koła może uzyskać członkostwo stałe. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego na członka stałego podejmuje Zarząd. Na wniosek zainteresowanego złożony nie wcześniej niż po 2 miesiącach od złożenia deklaracji członkowskiej, Zarząd jest zobligowany do podjęcia decyzji w sprawie członkostwa stałego.
3. Od decyzji Zarządu, o której mowa w punkcie 2 zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Koła w terminie 7 dni od poinformowania zainteresowanego o decyzji.
4. Uchwałę w sprawie odwołania od decyzji Zarządu, o której mowa w punkcie 2 podejmuje Walne Zebranie większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków stałych w terminie 30 dni od złożenia odwołania.
5. Każdy członek stały może poprzez oświadczenie woli przekazane dowolnemu członkowi Zarządu zrzec się członkostwa stałego z jednoczesnym uzyskaniem członkostwa wspierającego.

§ 27

Utrata członkostwa w Kole następuje wskutek:
a) rezygnacji z członkostwa poprzez oświadczenie woli przekazane dowolnemu członkowi Zarządu,
b) uchybienia postanowieniom § 23 niniejszego Statutu,
c) wykluczenia członka.

§ 28

1. Wykluczenia członka dokonuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków stałych.
2. Wykluczenie nastąpić może z ważnych powodów, w szczególności wskutek:
a) powtarzającej się absencji na spotkaniach Koła,
b) długotrwałego i nieusprawiedliwionego uchylania się od innych obowiązków członkowskich,
c) rażącego uchybienia postanowieniom Statutu.
3. W tym samym trybie pozbawić można członkostwa stałego z jednoczesnym przyznaniem członkostwa wspierającego.

§ 29

Członek Koła ma prawo do:
a) uczestniczenia w spotkaniach Koła,
b) uczestniczenia w projektach organizowanych przez Koło z zastrzeżeniem § 31,
c) zgłaszania opinii, wniosków lub postulatów do władz Koła.

§ 30

Do obowiązków członka należy:
a) wspieranie projektów Koła,
b) dbałość o dobre imię Koła,
c) przestrzeganie postanowień Statutu.

§ 31

Do obowiązków członka stałego należą poza wymienionymi w § 29:
a) uczestnictwo w Walnych Zebraniach,
b) regularne uczestniczenie w projektach i spotkaniach Koła.

§ 32

W przypadku, gdy liczba miejsc w organizowanym projekcie jest ograniczona, pierwszeństwo mają organizatorzy, członkowie stali, członkowie wspierający.

§ 33

Walne Zebranie może na wniosek Zarządu lub 1/4 członków Koła przyznać osobie zasłużonej dla Koła tytuł członka honorowego.

Przepisy końcowe

§ 34

1. Rozwiązanie Koła następuje na skutek zaprzestania działalności statutowej przez okres jednego roku lub w innych przypadkach przewidzianych przez praw.
2. Decyzję o zakończeniu działalności Koła podejmuje Walne Zebranie drogą głosowania większością ? głosów ogólnej liczby członków stałych Koła po konsultacji z opiekunem naukowym Koła.
3. Zarząd Koła przedstawia władzom uczelni sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu środków materialnych nie rzadziej niż raz w semestrze.
4. W razie rozwiązania Koła pozostałe środki materialne przekazane zostaną władzom uczelni wraz z końcowym sprawozdaniem z ich wykorzystania i ostatecznym ich rozliczeniem.

§ 35

Zmian w statucie dokonuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu drogą głosowania większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków stałych uprawnionych do głosowania.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Koła przez władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dodaj komentarz